Friday, February 25, 2011

தவறியும்....

எடுக்க முடியாத சில தருணங்களில்

தவறவிடும் அழைப்புகளின் பட்டியலில்

உனது பெயர் இருக்குமோ எனத்

தவிப்புடன் தேடும் கண்கள்

சிந்தியது ஏமாற்றப் புன்னகையை

"தவறியும் உனதழைப்பு

இல்லாதது கண்டு"

No comments: